Zobacz wszystkie
Brak wyników wyszukiwania.
Serwis


REGULAMIN SERWISU

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze strony internetowej www.voltpolska.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku gwarancji i reklamacji produktów marki VOLT Polska Sp. z o.o.
1.2 Firma VOLT Polska Sp. z o.o. działa pod adresem www.voltpolska.pl, prowadzona jest przez spółkę VOLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Świemirowska 3, 81-877); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372066; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5851458032; REGON: 221142660 oraz adres poczty elektronicznej: sales@voltpolska.pl.
1.3 Strona www.voltpolska.pl jest prezentacją produktów w formie katalogu – bez możliwości zakupu.
1.4 W celu przeglądania produktów marki VOLT Polska Sp. z o.o. na www.voltpolska.pl, nie trzeba się rejestrować.
1.5 Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z www.voltpolska.pl, ma gwarancję lub składa reklamację produktów marki VOLT Polska Sp. z o.o. Z firmą VOLT Polska Sp. z o.o., można kontaktować się na reklamacje@voltpolska.pl oraz numerami telefonu: (58) 500-85-62 lub pisemnie na adres: ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot.

2. Gwarancja

2.1 Firma VOLT Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na swoje produkty na okres 12 miesięcy przy sprzedaży na fakturę (np. przy sprzedaży hurtowej) oraz na okres 24 miesięcy przy sprzedaży na paragon (np. przy sprzedaży detalicznej).
2.2 Wszelkich napraw produktów marki  VOLT Polska Sp. z o.o. dokonuje wyłącznie serwis VOLT Polska Sp. z o.o.
2.3 Wymiana produktów marki VOLT Polska Sp. z o.o. na nowe następuje po 3 naprawach gwarancyjnych.
2.4 Uprawnienia Użytkownika z tytułu udzielonej gwarancji na produkty marki VOLT Polska Sp. z o.o. wygasają automatycznie:

  • Po upływie okresu gwarancji.
  • W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany produktu, lub którejkolwiek z jego części przez Użytkownika/Klienta, lub podmiot inny niż VOLT Polska Sp. z o.o.
  • W przypadku eksploatacji produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami VOLT Polska Sp. z o.o.
  • W przypadku braku odpowiedniej konserwacji produktu.

W przypadku uszkodzenia produktu powstałego na skutek:

  • Szkodliwego promieniowania.
  • Urazu mechanicznego.
  • Zwarcia instalacji elektrycznej.
  • Zapylenia.
  • Zawilgocenia (m.in. kondensacja pary wodnej).

2.5 W przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, lub zerwania plomb, lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację produktu.

3. Reklamacja

3.1 Klient może złożyć reklamację w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiły usterki. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@voltpolska.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 500-81-58 lub pisemnie na adres: ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot.
3.2 Podstawą zgłoszenia i przyjęcia reklamacji jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub kopii dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz formularza reklamacyjnego.
3.3 Zgłoszona usterka podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdza, czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.
3.4 Za sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty naprawy usterki, pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 2% aktualnej ceny produktu za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.
3.5 W trakcie naprawy serwis kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów naprawy oraz po zakończeniu prac, kiedy sprzęt jest gotowy do odebrania. 
3.6 Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego sprzętu Klientowi, jeśli np. nie ma dostępnych części lub z powodu innych czynników niezależnych od serwisu. 
3.7 Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu Klientowi, jeśli po jego weryfikacji usterka jest inna niż ta podczas zgłoszenia reklamacji.
3.8 Reklamacja towaru, który nie został odpowiednio zabezpieczony do transportu, będzie odrzucona.
3.9 Serwis nie zajmuje się pogwarancyjną diagnozą oraz naprawą akumulatorów.

4. Czas naprawy

4.1 Firma VOLT Polska Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia towaru na serwis.
4.2 W przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części potrzebnych do naprawy okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
4.3 Czas naprawy może również ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis nieujawnionych informacji np. o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

5. Koszty weryfikacji serwisowej

5.1 Koszty weryfikacji serwisowej obejmują m.in. opłatę za wysyłkę kurierską urządzenia z powrotem na adres Klienta oraz ekspertyzę serwisową i równe są 60 zł brutto.
5.2 Koszty weryfikacji serwisowej nie obejmują urządzeń wysłanych do serwisu z rzeczywistą i zweryfikowaną przez serwis usterką oraz objęte gwarancją.
5.3 Koszty weryfikacji serwisowej są naliczane, jeśli wysłane urządzenie jest sprawne, przejdzie pozytywnie testy serwisowe i objęte jest gwarancją. 
5.4 Koszty weryfikacji serwisowej naliczane są do wszystkich wysłanych urządzeń, nieobjętych aktualną gwarancją.
5.5 Nieuzasadnione przesłanie produktów do serwisu VOLT Polska Sp. z o.o. łączy się z testowaniem produktu za opłatą. Nieuzasadnione przesłanie produktów oznacza m.in. brak przesłania swoich namiarów kontaktowych (telefon, mail), brak przesłania opisu reklamacji.

6. Koszty naprawy serwisowej

6.1 Urządzenia wysłane do serwisu, które objęte są aktualną gwarancją i posiadają rzeczywistą usterkę, naprawiane są bezpłatnie.
6.2 W wypadku wykrycia usterek opisanych w pkt 2.4 regulaminu, koszty naprawy równe są kosztom naprawy pogwarancyjnej.
6.3 Do kosztów naprawy doliczane są koszty opisane w pkt 5.3 regulaminu.
6.4 Do kosztów naprawy mogą zostać doliczone koszty modyfikacji, uzgodnione wcześniej między Klientem i serwisem. 

7. Koszty naprawy pogwarancyjnej

7.1 Wszystkie koszty dotyczące naprawy urządzenia po okresie gwarancji naliczane po stronie Klienta.
7.2 Ceny naprawy szacowane są przez serwis w podstawie cen części użytych do naprawy, doliczając koszty weryfikacji serwisowej i czasu pracy serwisantów.
7.3 W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy, serwis kontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.
7.4 W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu, Klient zostaje obciążony kosztami weryfikacji serwisowej.
7.5 W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części, Klient zostaje obciążony kosztami dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

8. Dane osobowe

8.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika przetwarzane są przez spółkę VOLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sopocie (adres Świemirowska 3, 81-877); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372066; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5851458032; REGON: 221142660 oraz adres poczty elektronicznej: sales@voltpolska.pl. Adres do korespondencji: VOLT Polska Sp. z.o.o., ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot.
8.2 Dane osobowe podane lub zmieniane przez Użytkownika/Klienta w procesie korzystania z www.voltpolska.pl, posiadania gwarancji, składania reklamacji, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient nie jest uprawniony do umieszczania na www.voltpolska.pl danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Materiały brandingowe marki VOLT Polska sp. z.o.o. (logo, zdjęcia, materiały graficzne, opisy produktów i inne treści umieszczone na www.voltpolska.pl) stanowią chronioną własność marki VOLT Polska sp. z.o.o Ich kopiowanie, lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody firmy VOLT Polska sp. z.o.o. 
9.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Menu

Menu

Zobacz wszystkie
Brak wyników wyszukiwania.

Kontakt

INFOLINIA - (58) 500-85-62

Poniedziałek - Piątek | 9:00 - 16:00

--

1. Dział handlowy

2. Pomoc techniczna

3. Reklamacje

4. Rozliczenia i finanse

5. Wysyłki

6. KsięgowośćZapytania hurtowe - HURT VOLT POLSKA

hurt@voltpolska.plDział handlowy - KRZYSZTOF

sales@voltpolska.plDział handlowy - PRZEMEK

przemek@voltpolska.plDział handlowy i pomoc techniczna - BARTEK

bartek@voltpolska.plDział handlowy i pomoc techniczna - DAMIAN

damian@voltpolska.plDział handlowy i pomoc techniczna - KAROL

karol@voltpolska.plReklamacje i serwis

dominik@voltpolska.pl

patryk@voltpolska.plSerwis

serwis@voltpolska.plDział produktowy i marketing

noemi@voltpolska.pl

marek@voltpolska.pl