Serwis

1. GWARANCJA

1.1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy przy sprzedaży na FV (np.: hurtowej) oraz min. 24 miesiące w przy sprzedaży na paragon (np.: detalicznej).

1.2. Wszelkich napraw dokonuje wyłącznie serwis VOLT POLSKA Sp. z o.o.

1.3. Wymiana urządzenia na nowe następuje po trzech naprawach gwarancyjnych.

1.4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:

 • po upływie okresu Gwarancji

 • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż VOLT POLSKA Sp. z o.o.

 • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami VOLT POLSKA Sp. z o.o.

 • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru

 • w przypadku gdy uszkodzenia towaru powstały na skutek:

  • szkodliwego promieniowania

  • jakiegokolwiek urazu mechanicznego

  • zwarcia instalacji elektrycznej

  • zapylenia

  • zawilgocenia (m.in.: kondensacja pary wodnej)

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą dostarczenia wadliwego towaru do Serwisu VOLT POLSKA Sp. z o.o. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

2.2. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub kopii dokumentu sprzedaży (FV, Paragon) oraz formularza reklamacyjnego.

2.3. Za sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 2% aktualnej ceny produktu za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.

2.4. W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów wynikłych w trakcie naprawy oraz po realizacji zlecenia jako informacja o możliwości odbioru sprzętu. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach.

3. CZAS NAPRAWY

3.1. VOLT POLSKA Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części potrzebnych do naprawy okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

3.2. Czas naprawy może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis nieujawnionych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

4. KOSZT DIAGNOZY SERWISOWEJ

4.1. Koszt diagnozy składa się z opłaty za wysyłkę kurierską urządzenia z powrotem na adres klienta oraz za ekspertyzę serwisową i równy jest 60 zł brutto.

4.2. Koszta diagnozy nie są doliczane do urządzeń wysłanych do serwisu z rzeczywistą i zdiagnozowaną przez serwis usterką oraz objętych aktualną gwarancją.

4.3. W przypadku wysyłki do serwisu urządzenia sprawnego i objętego aktualną gwarancją, które pozytywnie przejdzie wszystkie testy serwisowe i nie wykazuje żadnej niesprawności, koszta diagnozy są doliczane do usługi serwisowej. 

4.4. Koszta diagnozy doliczane są do wszystkich urządzeń wysłanych do serwisu nie objętych aktualną gwarancją.

5. KOSZT NAPRAWY GWARANCYJNEJ

5.1. Urządzenia wysłane do serwisu objęte aktualną gwarancją i posiadające rzeczywistą usterkę naprawiane są bezpłatnie.

5.2. W wypadku wykrycia uszkodzeń opisanych w pkt 1.4 regulaminu koszta naprawy równe są kosztom naprawy pogwarancyjnej.

5.3. Do kosztów naprawy doliczane są koszta opisane w pkt 4.3 regulaminu.

5.4. Do kosztów naprawy mogą zostać doliczone koszta modyfikacji uzgodnionych wcześniej przez serwis z klientem.

6. KOSZT NAPRAWY POGWARANCYJNEJ

6.1. Wszystkie czynności naprawcze wykonywane na urządzeniach po okresie Ich gwarancji obciążone są odpłatnością po stronie klienta.

6.2. Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o ceny części użytych do naprawy doliczając koszt diagnozy serwisowej i czasu pracy serwisu.

6.3. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.

6.4. W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy.

6.5. W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.2. Uszkodzony sprzęt należy odesłać na adres serwisu:

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot